وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

گازرسانی به روستاها
مراحل شبکه گذاري روستاها

الف )بررسي مدارک و نقشه هاي طراحي شده و ارسالي از طرف خدمات مهندسي و تطابق کالاهاي تعيين شده با نقشه هاي طراحي

ب ) تعيين مدت زمان اجراي عمليات پروژه بر اساس مقاديرو شرح کارهاي پروژه روستايي و تعيين شرايط الحاقي خصوصي پيمان و معرفي نمايندگان کارفرما به امور پيمانها

ج ) اجراي کليه مفاد موضوع پيمان بر اساس شرايط خصوصي و نقشه هاي طراحي و مدارک پيماني پروژه روستايي و تزريق گاز پروژه و تحويل به امور بهره برداري


1386/12/15 چهارشنبه
...
....

مراحل طراحي گازرساني به روستاها

مقدمات کار :

الف-  بازديد اوليه از روستا 

ب-  برآورد اوليه مشخصات شبکه گازرساني و هزينه خود ياري 

ج- تهيه نامه اعلام هزينه و کروکي مسيرهايي که نياز به اخذ مجوز از ادارات مختلف نظير اداره راه و آب منطقه اي و ... دارد

طراحي شبکه گازرساني :

الف-  بررسي نقشه هاي شبکه توزيع و تغذيه شهرها و نقشه هاي منطقه استان جهت تعيين آدرس و مشخصات نقطه برداشت روي نقشه هاي فوق و انجام محاسبات و بالانس شبکه شهر و بازديد از روستاها

ب- عمليات نقشه برداري روستا 

ج-  تهيه نقشه پروفيل طول مسير خط تغذيه

د- عمليات بررسي بازار  
 1386/12/15 چهارشنبه
...
....مجری سایت : شرکت سیگما