وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش

کليه شهروندان محترم مي توانند در هر ساعت از شبانه روز موارد ذيل را به اطلاع واحد امداد شرکت گاز استان آذربايجان غربي از طريق تلفن 194 برسانند . 

 موضوع

 مدارک لازم

 واحد ذيربط

متصدي مربوطه 

مدت زمان لازم 

زمان مراجعه 

 رفع قطعي گاز

 تماس تلفني مشترک يا مراجعه حضوري

 پست امداد

 گروه امداد

 يک ساعت

 در طول شبانه روز

 تعمير تجهيزات وتاسيسات در اثر دستکاري

 تماس تلفني مشترک يا مراجعه حضوري

 پست امداد

 گروه امداد

 به تناسب تعميرات مورد نياز

 در طول شبانه روز

 تعمير تجهيزات

 تماس تلفني مشترک يا مراجعه حضوري

 پست امداد

 گروه امداد

 يک ساعت

 در طول شبانه روز

 رفع نشتي گاز

 تماس تلفني مشترک يا مراجعه حضوري

 پست امداد

 گروه امداد

 يک ساعت

 در طول شبانه روز

ساير خدمات پس از فروش:  

 صد ور قبض المثني

 مدارک لازم

 مراحل انجام کار

 واحد ذيربط

 زمان مراجعه

 کارت اشتراک و يا يکي از قبض هاي قبلي يا شماره اشتراک و کد و آدرس

 صدور قبض و تحويل به مشترک

 واحد قبوض

 روزهاي شنبه تا سه شنبه ساعت هفت الي شانزده

روز چهار شنبه ساعت هفت الي پانزده

 دريافت گزارشات کنتور خواني حضوري يا تلفني

 مدارک لازم

 مراحل انجام کار

واحد ذيربط  

زمان مراجعه 

 الف - برگه کنتور خواني صادر شده از سوي کنتور خوان که حاوي شماره اشتراک و کد آدرس مي باشد

ب - رقم کنتور قرائت شده از سوي مشترک

 الف - تماس تلفني مشترک با واحد قبوض با شماره تلفن 3849581 و اعلام شماره اشتراک و کد آدرس و نام مشترک و آخرين کارکرد کنتور واحد قبوض

 روزهاي شنبه تا سه شنبه ساعت هفت الي شانزده

روز چهار شنبه ساعت هفت الي پانزده

 ب - مشترک با مراجعه حضوري به اداره گاز برگه تکميل شده قرائت کنتور را به واحد قبوض تحويل مي نماي واحد قبوض

 تغيير نام اشتراک گاز

 مدارک لازم

 مراحل انجام کار

 واحد ذيربط

 زمان مراجعه

 الف - اصل و کپي سند مالکيت از صفحات دوم و سوم و صفحه نقل و انتقال يا اصل کپي قولنامه

ب - تسويه حساب کارت سوخت

ج - کد پستي ده رقمي

د - اصل و کپي آخرين قبض پرداخت شده گاز

ه - کارت زرد اشتراک ‚حضور خود مالک يا نماينده قانوني

 الف - تحويل مدارک مورد لزوم به واحد امور مشترکين و بررسي و صدور کارت زرد اشتراک جديد امور مشترکين

 روزهاي شنبه تا سه شنبه ساعت هفت الي شانزده

روز چهار شنبه ساعت هفت الي پانزده

 ب - ثبت مشخصات مشترک فوق درسيستم مکانيزه امور مشترکين امور مشترکين
 ج - بايگاني مدارک دريافتي بر روي پرونده مشترک  امور مشترکين

 جابجائي انشعابات

 مدارک لازم

 مراحل انجام کار

 واحد ذيربط

 زمان مراجعه

 مراجعه و تقاضاي کتبي
 الف - بازديد از محل علمک و برآورد هزينه تعميرات شبکه

 روزهاي شنبه تا سه شنبه از ساعت هفت الي سيزده و چهارده الي شانزده

چهارشنبه از ساعت هفت الي سيزده و چهارده الي پانزده

 ب - پرداخت هزينه عقب کشي به شماره حساب 1550 بانک ملي شعبه نبوت و ارائه قبض آن به واحد بهره برداري اداره گاز ناحيه اروميه
 ج - اعزام گروه تعميرات جهت انجام کار

 قطع موقت جريان گاز

 مدارک لازم

 مراحل انجام کار

 واحد ذيربط

 زمان مراجعه

 درخواست کتبي مالک و واريز هزينه هاي مربوط به حساب شماره 1550 نزد بانک ملي شعبه نبوت يا باجه بانک ملت شعبه اميني واقع در اداره الف - ارائه درخواست کتبي و فيش واريز شده هزينه قطع گاز بر حسب جي ريت کنتور امور مشترکين

 روزهاي شنبه تا سه شنبه ساعت هفت الي شانزده

روز چهار شنبه ساعت هفت الي پانزده

 ب - صدور فرم قطع گاز  امور مشترکين
 ج - قطع گاز  امور مشترکين

 رفع ابهامات و اشکالات قبوض گاز بهاء

 مدارک لازم

 مراحل انجام کار

 واحد ذيربط

 زمان مراجعه

 الف - قبض + آخرين کارکرد کنتور

ب - قبض + آخرين کارکرد کنتور

 الف - مراجعه به واحد قبوض و راهنمائي و ارائه توضيحات لازم از سوي متصدي مربوطه واحد قبوض

 روزهاي شنبه تا سه شنبه ساعت هفت الي شانزده

روز چهار شنبه ساعت هفت الي پانزده

 ب - مراجعه به واحد قبوض و تحويل قبض اشکال دار و تحصيح آن در صورت تائيد اشکال واحد قبوض

 تغيير کاربري محل اشتراک

 مدارک لازم

 مراحل انجام کار

 واحد ذيربط

زمان مراجعه  

 الف - تقاضاي کتبي

ب - آخرين قبض پرداخت شده اشتراک قبلي و کارت اشتراک قبلي به انضمام مدارک مرتبط با کاربري جديد صادره از مراجع ذيصلاح

 الف - ارائه تقاضاي کتبي و مدارک مرتبط  امور مشترکين

 روزهاي شنبه تا سه شنبه ساعت هفت الي شانزده

روز چهار شنبه ساعت هفت الي پانزده

 ب - بررسي مدارک ‚ صدور کارت اشتراک با شماره اشتراک جديد  امور مشترکين
 ج - بازديد از محل انجام گرفته در صورت لزوم سپس اقدامات مرحله بعد  امور مشترکين
 د - حذف شماره اشتراک قديم  امور مشترکين
 ه - معرفي به سيستم مکانيزه با شماره اشتراک و تعرفه جديد  سيستم مکانيزه امور مشترکين

 وصل مجدد گاز که قبلا به درخواست مشترک قطع شده بود

 مدارک لازم

 مراحل انجام کار

 واحد ذيربط

 زمان مراجعه

 الف - ارائه درخواست کتبي مالک و واريز هزينه مربوط به حساب شماره 1550 نزد بانک ملي شعبه نبوت يا باجه بانک ملت اميني واقع در محل اداره

ب - نقشه ها و مدارک تائيد شده محل توسعه يافته توسط سازمان نظام مهندسي

 الف - ارائه درخواست کتبي و فيش واريز شده و نيز نقشه ها و مدارک تائيد شده محل توسعه يافته توسط سازمان نظام مهندسي  امور مشترکين

 روزهاي شنبه تا سه شنبه ساعت هفت الي شانزده

روز چهار شنبه ساعت هفت الي پانزده

 ب - صدور فرم تغيير جي ريت کنتور

 امور مشترکين
 ج - صدور فرم وصل گاز امور مشترکين
 د - وصل گاز  پست امداد
 ه - ثبت کليه مشخصات تغيير يافته در سيستم مکانيزه امور مشترکين
 س - بايگاني مدارک مربوطه در پرونده مشترک امور مشترکين


1386/12/15 چهارشنبه
...
....مجری سایت : شرکت سیگما