وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

تعاریف اولیه
انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف)

مشترك جزء :
به مشتركي اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي با فشار4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده و يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي كمتراز 160 متر مكعب باشد . 

مشترك عمده  :
به مشتركي اطلاق مي گرددكه از گاز طبيعي با فشار بيش از 4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده و يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي بيشتر از 160 متر مكعب باشد . 


1386/12/15 چهارشنبه
...
....

گاز بهاء

عبارتست از بهاي يك متر مكعب گاز طبيعي ( مبناي محاسبه گاز طبيعي براي مشتركين جزء شمارنده شماره گر و براي مشتركين عمده متر مكعب استاندارد ) مي باشد .


1386/12/15 چهارشنبه
...
....

انشعاب آزاد

به نوعي واگذاري اشتراك اطلاق مي گردد كه مشترك بجاي هزينه برقراري انشعاب مي بايد متناسب با ظرفيت كنتور .ماهيانه مبلغ ثابتي را بعنوان آبونمان آزاد پرداخت نمايد .


1386/12/15 چهارشنبه
...
....

آبونمان ثابت

عبارتست از مبلغي ثابت كه ماهيانه به تناسب ظرفيت كنتور دستگاه اندازه گيري از مشتركين جزء / عمده داراي انشعاب آزاد علاوه بر آبونمان ثابت عادي اخذ مي گردد .


1386/12/15 چهارشنبه
...
....

هزينه هاي برقراري انشعاب

مبلغي است كه به تناسب ظرفيت كنتور / ايستگاه اندازه گيري بابت اعطاء امتياز اشتراك گاز طبيعي و تأمين قسمتي از هزينه هاي تمام شده تأسيساتي كه خطوط انتقال و خطوط تغذيه و شبكه توزيع را به تأسيسات مشترك متصل مي نمايد ، از مشترك اخذ مي گردد . 
 


1386/12/15 چهارشنبه
...
....

پيمان فروش گاز طبيعي

عبارتست از قراردادي كه في ما بين شركت و متقاضي منعقد و طبق مفاد آن جريان گاز مشترك داير مي گردد .


1386/12/15 چهارشنبه
...
....

دستگاه اندازه گيري گاز/کنتور

دستگاهي است كه براي اندازه گيري مقدار مصرف گاز بكارمي رود .

1386/12/15 چهارشنبه
...
....

مشترک

عبارتست از شخص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراك به وي تخصيص يافته باشد .


1386/12/15 چهارشنبه
...
....

متقاضي

عبارتست از شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط كه تقاضاي استفاده از گاز طبيعي را از شركت بنمايد . 

1386/12/15 چهارشنبه
...
....

اشتراک

عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبيعي که از طريق نصب خط انشعاب و وسايل اندازه گيري لازم طبق .مقررات محقق مي شود .


1386/12/15 چهارشنبه
...
....

گاز طبيعي

مخلوطي است از گاز متان و مقدار جزئي تركيبات ديگر.

1386/12/15 چهارشنبه
...
....

شرکت

منظور شركتهاي گاز استاني / شهري يا شركت ملي گاز ايران است .

1386/12/15 چهارشنبه
...
....مجری سایت : شرکت سیگما