گازرسانی به روستاها
مراحل شبکه گذاري روستاها

الف )بررسي مدارک و نقشه هاي طراحي شده و ارسالي از طرف خدمات مهندسي و تطابق کالاهاي تعيين شده با نقشه هاي طراحي

ب ) تعيين مدت زمان اجراي عمليات پروژه بر اساس مقاديرو شرح کارهاي پروژه روستايي و تعيين شرايط الحاقي خصوصي پيمان و معرفي نمايندگان کارفرما به امور پيمانها

ج ) اجراي کليه مفاد موضوع پيمان بر اساس شرايط خصوصي و نقشه هاي طراحي و مدارک پيماني پروژه روستايي و تزريق گاز پروژه و تحويل به امور بهره برداري