گازرسانی به روستاها
مراحل طراحي گازرساني به روستاها

مقدمات کار :

الف-  بازديد اوليه از روستا 

ب-  برآورد اوليه مشخصات شبکه گازرساني و هزينه خود ياري 

ج- تهيه نامه اعلام هزينه و کروکي مسيرهايي که نياز به اخذ مجوز از ادارات مختلف نظير اداره راه و آب منطقه اي و ... دارد

طراحي شبکه گازرساني :

الف-  بررسي نقشه هاي شبکه توزيع و تغذيه شهرها و نقشه هاي منطقه استان جهت تعيين آدرس و مشخصات نقطه برداشت روي نقشه هاي فوق و انجام محاسبات و بالانس شبکه شهر و بازديد از روستاها

ب- عمليات نقشه برداري روستا 

ج-  تهيه نقشه پروفيل طول مسير خط تغذيه

د- عمليات بررسي بازار