راهنمای مشترکین جزء
مراحل اشتراک پذيري مشترکين جزء 1)اجراي لوله كشي و تهيه نقشه (براي اين كار مي توانيد به يكي از شركتهاي تاسيساتي ،گازرساني مجاز مراجعه نمائيد2)مراجعه به نمايندگي سازمان نظام مهندسي ناحيه مربوطه جهت بازرسي و تائيد سيستم لوله كشي داخلي .3)مراجعه به امور مشترکين گازرساني استان با همراه داشتن مدارك زير جهت تشكيل پرونده ، تعيين ظرفيت كنتور ، پرداخت هزينه هاي برقراري انشعاب گاز و دريافت شماره اشتراكالف)نقشه سيستم لوله كشي داخلي تائيد شده از سازمان نظام مهندسي با تعيين نوع مصرف در نقشه ب)همراه داشتن سند مالكيت يا قولنامه جهت رويت پ)همراه داشتن اصل شناسنامه جهت رويت  ت)پرداخت هزينه هاي برقراري انشعاب گاز طبق تعرفه هاي سال جاري