تعاریف اولیه
اشتراک

عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبيعي که از طريق نصب خط انشعاب و وسايل اندازه گيري لازم طبق .مقررات محقق مي شود .