تعاریف اولیه
متقاضي عبارتست از شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط كه تقاضاي استفاده از گاز طبيعي را از شركت بنمايد .