تعاریف اولیه
انشعاب آزاد

به نوعي واگذاري اشتراك اطلاق مي گردد كه مشترك بجاي هزينه برقراري انشعاب مي بايد متناسب با ظرفيت كنتور .ماهيانه مبلغ ثابتي را بعنوان آبونمان آزاد پرداخت نمايد .