تعاریف اولیه
انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف)

مشترك جزء :
به مشتركي اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي با فشار4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده و يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي كمتراز 160 متر مكعب باشد . 

مشترك عمده  :
به مشتركي اطلاق مي گرددكه از گاز طبيعي با فشار بيش از 4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده و يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي بيشتر از 160 متر مكعب باشد .