تعاریف اولیه
پيمان فروش گاز طبيعي

عبارتست از قراردادي كه في ما بين شركت و متقاضي منعقد و طبق مفاد آن جريان گاز مشترك داير مي گردد .