تعاریف اولیه
گاز بهاء

عبارتست از بهاي يك متر مكعب گاز طبيعي ( مبناي محاسبه گاز طبيعي براي مشتركين جزء شمارنده شماره گر و براي مشتركين عمده متر مكعب استاندارد ) مي باشد .