تعاریف اولیه
شرکت منظور شركتهاي گاز استاني / شهري يا شركت ملي گاز ايران است .