تعاریف اولیه
گاز طبيعي مخلوطي است از گاز متان و مقدار جزئي تركيبات ديگر.