تعاریف اولیه
آبونمان ثابت

عبارتست از مبلغي ثابت كه ماهيانه به تناسب ظرفيت كنتور دستگاه اندازه گيري از مشتركين جزء / عمده داراي انشعاب آزاد علاوه بر آبونمان ثابت عادي اخذ مي گردد .