تعاریف اولیه
دستگاه اندازه گيري گاز/کنتور دستگاهي است كه براي اندازه گيري مقدار مصرف گاز بكارمي رود .