صفحه اصلي
آموزش توصیه های پنج گانه سازمان جهانی بهداشت در شرکت گازاستان آذربایجان آموزش توصیه های پنج گانه سازمان جهانی بهداشت در شرکت گازاستان آذربایجان در راستای شعار روز جهانی سال 1394(2015میلای) : ایمنی غذا از مزرعه تاسفره سمینار آموزشی ایمنی غذا در شرکت گاز آذربایجان غربی برگزار شد.
این سمینار 4 ساعته با حضور یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار گردید.
در این سمینار توصیه های  پنج گانه سازمان جهانی بهداشت در خصوص  کلیدی پنجگانه  برای 1-برخورداری از مواد غذایی سالم 2- تنظیم رژیم غذایی سالم 3- فعالیت بدنی مناسب توسط غیبی از مدرسین دانشگاه و متخصصین تغذیه برای کارکنان تشریح شد.
وی به آمار ونیز الگوی مصرف مواد غذایی در ایرانیان اشاره  و با تشریح مقایسه ای الگوی کشور با مقادیر توصیه شده ،راهکارهای اصلاحی را در این خصوص بیان کرد. در پایان مدرس سمینار آموزشی به پرسشهای حاضرین پاسخ داده ونیزبروشورها و پمفلنت هایی مربوط به ایمنی غذا بین حاضرین توزیع گردید .