اعضاء هیئت مدیره
اعضاء هیئت مدیره
  نام و نام خانوادگی
سمت در هیئت مدیره
محمدرضا یوسفی پور  رئیس هیئت مدیره 
علیرضا شیخی امام زاده  نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
 علی محمودی آذر عضو اصلی
 پرویز سعیدی عضو اصلی
 خسرو حاجی زاده عضو اصلی
جمشید درستکار مقدم  عضو علی البدل
اله وردی عبدالله زاده  عضو علی البدل
حسین نجفی  دبیر هیئت مدیره