هشدارهای ایمنی
هشدارهاي ايمني

      در صورت استشمام بوي گاز موارد زير را رعايت فرمائيد:

توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد !

فورا" شير اصلي گاز را ببنديد و شرکت گاز را مطلع کنيد .

از روشن کردن لامپ، فندک و کبريت خودداري کنيد و برق را از فيوز اصلي قطع کنيد.

هنگام نشت گازدر محل تاريک از چراغ قوه اي که در خارج از محيط روشن

کرده ايد استفاده کنيد.

افراد خانواده را از محل آلوده به گاز خارج کنيد.

درب و پنجره ها را باز کنيد.

با تکان دادن حوله پنبه اي مرطوب به جريان تهويه تسريع ببخشيد.