اجاق گاز
اجاق گاز

       

 توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد !

ابتدا کبريت را روشن کرده و سپس شير گاز را باز کنيد .

هميشه بايد مراقب بود که مشعلهاي گاز و ضمائم آن کاملا" تميز باشند .

از گذاشتن ظروف سنگين برروي اجاق گاز خودداري کنيد .

وسايل گازسوز را در معرض کوران هوا و جريان باد قرار ندهيد .