دودکش
دودکش

توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد !

مسدود شدن دودکش سبب سوخت ناقص و ايجاد گازهاي مسموم کننده گرديده و باعث خفگي مي شود .

هر وسيله گاز سوز بايد داراي يک دودکش مستقل و مجهز به کلاهک باشد .