شیر مصرف
شير مصرف

توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد!

از اتصال دو يا چند وسيله گاز سوز به يک شير مصرف خودداري کنيد .