شیلنگ
شيلنگ

                   

توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد !

براي وصل کردن بخاري به لوله کشي از شيلنگ فشار قوي استفاده کنيد .

از شيلنگهاي طويل براي رساندن گاز به نقاط مختلف سافتمان استفاده نکنيد .