کنتور و رگلاتور
کنتور و رگلاتور

توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد .

از دستکاري کنتور و رگلاتور جداخودداري کنيد .

هرگز جهت حفاظت رگلاتور در کوچه از توري سيمي استفاده نکنيد .

اگر علمک گاز شما در کوچه باريک ميباشد ‚بهتر است

روي دماغه رگلاتور شبرنگ چسبانده شود .