بست
بست

 

توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد !

پيچاندن سيم يا هرچيز ديگري به جاي بست باعث بريده شدن و جدا شدن شيلنگ شده و باعث نشتي گاز مي شود .

بدون استفاده از بست براي محکم کردن شيلنگ گاز هرگز از وسيله گاز سوز استفاده نکنيد .