مزايدات و مناقصات
آگهی مناقصه 2201/98/21 پروژه تهیه تجهیزات و .... 22 مورد صنایع شهرستانهای بوکان و میاندوآب