ارتباط با ما
ازتباط با ما

  وب سایت این شرکت با نام WWW.NIGC-WAZAR.ir به منظور معرفی شرکت و فراهم نمودن زمینه مناسب برای مشارکت و استفاده از نظرات و ارتباط با مشترکین محترم طراحی و ایجاد گردیده است .

آدرس شرکت گاز استان آذربایجان غربی:      خیابان مولوی روبروی بیمارستان امام رضا 
کد پستی :                                                                       
شماره تلفن تماس :                                                           33478629-  33478685-044
شماره دورنگار دفتر مدیریت :                                             33479230 - 044

آدرس الکترونیکی امور و واحدهای شرکت گاز استان آذربایجان غربی

 مدیر عامل

 modir_amel@nigc-wazar.ir

 هیئت مدیره

 heyatmodire@nigc-wazar.ir

 دفتر و دبیرخانه

 daftar_dabirkhaneh@nigc-wazar.ir

 معاونت امور بهره برداری

 bahrebardari@nigc-wazar.ir

 رئیس امور مالی و پشتیبانی

 phoshtibani@nigc-wazar.ir

 رئیس امور مهندسی و اجرای طرحها

 mohandesi@nigc-wazar.ir

 گازرسانی ارومیه

 gas_urmieh@nigc-wazar.ir

 برنامه ریزی و کنترل

 barnamerizi@nigc-wazar.ir

 روابط عمومی

ravabet _omumi@nigc-wazar.ir

 امور قراردادها

 gharardadha@nigc-wazar.ir

 خدمات کالا

 kala@nigc-wazar.ir

 واحد خدمات کامپیوتری

 computer@nigc-wazar.ir

 امور پژوهش

 pajouhesh@nigc-wazar.ir

 حراست

 harasat@nigc-wazar.ir

 حمل و نقل و مخابرات

 haml_mokhaberat@nigc-wazar.ir

 بازرسی فنی و ایمنی

 bazrasi_emeny@nigc-wazar.ir

 خدمات مشترکین

 moshtarekin@nigc-wazar.ir

 خدمات اداری

 edary@nigc-wazar.ir

 خدمات مالی

 mali@nigc-wazar.ir

 اجرای طرحها

ejra_tarha@nigc-wazar.ir

 خدمات طرحها

 khadamat_tarha@nigc-waza.ir

 خدمات فنی مهندسی

khadamat_mohandesi@nigc-wazar.ir

 گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی

 sanaye@nigc-wazar.ir

 مسئول حسابرسی داخلی

 hesabrasi@nigc-wazar.ir

 بسیج ولایت basij_velayat@nigc-wazar.ir