گزارش ها
سنجش رضايتمندي مشترکين گاز در شهرستان اروميه(از خدمات بعد از فروش) و شناخت عوامل تاثيرگذار و ارائه راهکار در افزايش ميزان رضايتمندي
فايلها
rezaiatmandi.pdf 15.49 MB سنجش رضایتمندی مشترکین گاز در شهرستان ارومیه(از خدمات بعد از فروش) و شناخت عوامل تاثیرگذار و ارائه راهکار در افزایش میزان رضایتمندی