گزارش ها
بررسي وضعيت خوردگي در هيترهاي ايستگاههاي CGS شرکت گاز استان آذربايجان غربي و ارائه راهکار و دستورالعمل کاربردي در جهت پيشگيري و کنترل خوردگي
فايلها
heater_crossion.pdf 7.83 MB بررسی وضعیت خوردگی در هیترهای ایستگاههای CGS شرکت گاز استان آذربایجان غربی و ارائه راهکار و دستورالعمل کاربردی در جهت پیشگیری و کنترل خوردگی