گزارش ها
بررسي آثار اجتماعي طرح هدفمند کردن يارانه ها بر مشترکين گاز استان آذربايجان غربي
فايلها
yaraneh.pdf 3.09 MB بررسی آثار اجتماعی طرح هدفمند کردن یارانه ها بر مشترکین گاز استان آذربایجان غربی