گازرسانی قره ضیاءالدین
گازرسانی قره ضیاءالدین

 

نام :                        رضا

نام خانوادگی :            قدیم خانی 

تحصیلات :                فوق لیسانس مکانیک / تبدیل انرژی

سمت سازمانی :         مسئول اداره گاز ناحیه قره ضیاءالدین

تلفن :                      36727949

نمابر:                      36726921
   
پست الکترونیک  :        gas_ghareziyaedin@nigc-wazar.ir