گازرسانی شاهین دژ
گازرسانی شاهین دژ

نام :                      بهمن

نام خانوادگی :       مختاری

تحصیلات :             مهندسی مکانیک/حرارت و سیالات

سمت سازمانی :         رئیس اداره گاز شاهین دژ

سوابق :                

تلفن :                       46327095

نمابر:                       46327089       
   
پست الکترونیک  :