گازرسانی مهاباد
گازرساني مهاباد

 

نام :                        کمال

نام خانوادگي :            ايزدپناه

تحصيلات :                ليسانس صنايع

سمت سازماني :         رئيس اداره گاز مهاباد

تلفن :                      42441047

نمابر:                      42441047
   
پست الکترونيک  :       gas_mahabad@nigc-wazar.ir