گازرسانی سلماس
گازرسانی سلماس

 

نام :                              میرمحمد

نام خانوادگی :                مومنی

تحصیلات :                      مهندسی تکنولوژی تاسیسات

سمت سازمانی :              رئیس اداره گاز سلماس

تلفن :                           35249098

نمابر:                           35249099  

 
پست الکترونیک  :            gas_salmas@nigc-wazar.ir