گازرسانی چهاربرج
گازرساني چهاربرج

 

نام :              یاسر     

نام خانوادگي :       خواجه

تحصيلات :           

سمت سازماني :         رئیس  اداره گاز چهاربرج

تلفن :                  45322573

نمابر:                 45322573    
   
پست الکترونيک  :             gas_chaharborj@nigc-wazar.ir