بسيج(پايگاه ولايت)
برگزاری محفل انس با قرآن در شرکت گاز استان آذربایجان غربی