آرشيو اخبار پايگاه ولايت
دوره هاي متمركز انتقال گاز با توجه به تصميم متخذه در خصوص برگزاري دوره ها بصورت متمركز ، اين منطقه ميزباني 4 دوره (سه دوره بازرسي فني ويك دوره نيز در حوزه مديريت منابع انساني) را پذيرفته است.  
فايلها
عناوين_دوره_هاي_متمركز.xlsx 11.857 KB عناوين_دوره_هاي_متمركز.xlsx
مكاتبه_دوره_هاي_متمركز.bmp 1.11 MB مكاتبه_دوره_هاي_متمركز.bmp