آرشيو اخبار پايگاه ولايت
gasm.PNG
رزمايش مشترك شهرستانهاي معين در شركت گاز استان آذربايجان غربي

رزمايش مشترك شهرستانهاي معين در شركت گاز استان آذربايجان غربي برگزار گرديد.

   


رزمايش مشترك شهرستانهاي معين در شركت گاز استان آذربايجان غربي برگزار گرديد

به منظور حفظ و ارتقاء آمادگي نيروهاي عملياتي شركت ، افزايش هماهنگي و همكاري بين كاركنان و مسئولين در شرايط بحراني ونيز ارزيابي ميزان آماده بكار بودن تجهيزات ، رزمايشهايي با سناريو هاي گوناگون و در بازه هاي زماني مختلف در ادارت گاز شركت گاز آذربايجان غربي برگزار مي گردد.در رزمايش مشتركي كه با سناريو وقوع زلزله در شهرستان مياندوآب و آسيب جدي به خروجي ايستگاه CGS اول و نشت شديد گاز از خط تغذيه و قطع گاز قسمتي از اين شهرستان در آبان ماه در مياندوآب برگزار گرديد گروه هاي عملياتي شركت گاز از شهرستانهاي بوكان،مهاباد و شاهين دژ كه جزء شهرستانهاي معين آن مي باشند و همچنين تيم هاي عملياتي سازمان آتش نشاني و اورژانس حضور داشتند.لازم به ذكر است به منظور تحقق اهداف برگزاري اين رزمايش ها و ارتقاء آمادگي نيروهاي عملياتي از ابتداي سال 92 تاكنون 35 رزمايش در قالب 19 سناريو در شهرستانهاي استان برگزار شده است .