وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
True

اوقات شرعي

شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

راهنمای مشترکین جزء
اطلاعات مورد نياز مشترکين جزء 
درخواست نصب شبكه
درخواست نصب انشعاب (علمك)
اجراي لوله كشي داخلي
مدارك مورد نياز براي اشتراك پذيري
نحوه اشتراك پذيري
 تعرفه هاي گاز بها در سال 1387
نصب كنتور و ساير تجهيزات
ساير خدمات پس از فروش
صدور قبض المثني
 
تسويه حساب
 
تغيير نام
 
اصلاح صورتحسابهاي اشتباه
 
تعويض كنتور خراب
 
تغيير تعرفه مصرف و فسخ قرار داد
 
جابجائي يا جمع آوري علمك گاز
 
وصول مطالبات
 
خدمات واحد امداد
رفع نشتي از علمك و تجهيزات منصوبه (كنتور،رگلاتور و اتصالات)

رفع حوادث و خسارات به شبكه - انشعابات و تجهيزات منصوبه ( كنتور ، رگلاتور و اتصالات)

بررسي پيشنهادات و انتقادات مشترك / متقاضيان / شهروندان
درخواست نصب شبكه
 متقاضي / متقاضيان به اداره گاز ناحيه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تكميل مي نمايد . واحد نصب انشعابات و تجهيزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نياز به شبكه مراتب را به متقاضي / متقاضيان اعلام تا نسبت به تهيه نقشه محل مورد نظر از شهرداري اقدام نمايند . واحد مذكور پس از دريافت نقشه تأييد شده شهرداري ، در صورت وجود بروكف خيابان و ساخت و ساز مناسب ، مراتب را به واحد خدمات فني و مهندسي اعلام تا آن واحد نسبت به طراحي شبكه و تهيه نقشه اقدام نمايد . واحد نصب انشعابات و تجهيزات پس از دريافت نقشه طراحي نسبت به اخذ استعلام از سازمانهاي آب ، برق ، مخابرات و مجوز حفاري از شهرداري اقدام نموده و پس از دريافت پاسخ .استعلامات و مجوز حفاري نسبت به اخذ پيمانكار و اجراي شبكه اقدام خواهد نمود

درخواست نصب انشعاب(علمک )

 متقاضي / متقاضيان به اداره گاز ناحيه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تكميل مي نمايد . واحد نصب انشعابات و تجهيزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و اطمينان از مصرف کمتر از160 مترمکعب در ساعت و فشار 2 پوند و وجود شبكه و ساير شرايط لازم نسبت به تعيين محل علمك اقدام مي نمايد . متقاضي پس از تعيين محل علمك به اداره گاز ناحيه / شهرستان مراجعه و فرم استعلام مجوز حفاري را از واحد فوق دريافت و براي اخذ مجوز به شهرداري منطقه مربوطه مراجعه مي نمايد ، پس از اخذ مجوز حفاري و ارائه ان به واحد نصب انشعابات و تجهيزات نسبت به نصب علمك طبق نوبت اقدام خواهد شد نصب انشعاب .جديد براي متقاضيان در محدوده شهر ها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانوني مي باشد

توضيح : در صورتيکه مصرف واحد متقاضي علمک بيشتر از 160 متر مکعب و فشار 1/4پوند باشد بايستي به واحد هماهنگي فروش مراجعه نمايند


اجراي لوله كشي داخلي

متقاضي / متقاضيان در صورت وجود علمك گاز مي توانند با مراجعه به شركتهاي گاز رساني ( خصوصي ) در سطح شهر و عقد قرارداد اجراي لوله كشي با آنان نسبت به گاز كشي واحد مورد نظر خود اقدام نمايند . شركت مجري موظف است سيستم لوله كشي گاز را با هماهنگي امور بازرسي گاز سازمان نظام مهندسي ناحيه / شهرستان مربوطه طبق مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان اجرا و نقشه اجرايي را به تأييد بازرس / بازرسين آن سازمان رساند . امور بازرسي گاز سازمان نظام مهندسي ناحيه / شهرستان مربوطه موظف است نقشه تأييد شده سيستم لوله كشي گاز متقاضي را به اداره گاز ناحيه / شهرستان مربوطه ارسال يا تحويل .متقاضي / متقاضيان نمايد

مدارك مورد نياز براي اشتراك پذيري

اصل نقشه و مدارک تائيد شده از سازمان نظام مهندسي 

اصل وکپي شناسنامه مالک و حضور مالک يا نماينده قانوني وي

اصل و کپي سند مالکيت از صفحات 2و3 نقل و انتقالات يا قولنامه

اصل و کپي پايان کار ساختمان يا مفاصا حساب شهرداري يا پروانه ساختماني معتبر

ارائه اصل و کپي کارت ملي مالک

ارائه کد پستي ده رقمي ملک مورد نظر

.در صورت قولنامه بودن ملک يا کمتر از شش دانگ بودن ارائه تعهد محضري الزامي است 

ارائه قبض گاز يا کارت زرد اشتراک پذيري همسايه

کپي کروکي محل ملک (پشت نقشه لوله کشي گاز)

پس از تهيه کامل مدارک بالا تسويه حساب از شرکت نفت اروميه واقع در سه راه دخانيات


 * لطفا پس از آماده نمودن مدارک فوق الذکر به امور مشترکين اداره گاز مراجعه فرمائيد*

نحوه اشتراك پذيري
 متقاضي / متقاضيان با در دست داشتن مدارك ذكر شده در بالا به واحد امور مشترکين اداره گاز ناحيه / شهرستان مراجعه و پس از ارائه مدارك و واريز وجوه اشتراك پذيري طبق فيش صادر شده و تسويه حساب کارت سوخت از ستاد سوخت نسبت به امضاء قرارداد اقدام و كارت ( زرد رنگ ) اشتراك خود و دفترچه راهنماي (مشترکين را دريافت خواهند نمود.( كارت فوق براي اطلاع و مراجعات بعدي به اين اداره صادر مي گردد
نصب كنتور و ساير تجهيزات
متقاضي يا نماينده قانوني وي به انبار اداره گاز مراجعه و نسبت به تحويل کنتور و تجهيزات دريافتي به شرکت مجري اقدام مي نمايد . شرکت مجري نسبت به نصب تجهيزات و کنتور و صدور فرم مهمور شده و تحويل آن به متقاضي و رنگ آميزي سر جوش هااقدام مي نمايد. پس از آن متقاضي با در دست داشتن فرم نصب به نظام مهندسي جهت برقراري جريان گاز مراجعه مي نمايد . مهندس بازرس ضمن تطبيق تجهيزات دريافتي از اداره گاز .نسبت به تائيد فني و نصب تجهيزات و برقراري جريان گاز مشترک اقدام مي نمايد
صدور قبض المثني
مشتركين مي توانند در صورت مفقود شدن قبض صادر شده و يا عدم دريافت آن از مامور توزيع ، به اداره ناحيه / شهرستان مراجعه و درخواست المثني نمايند . بديهي است ارائه كارت زرد رنگ اشتراك و يا يك قبض قبلي .براي صدور المثني الزامي است
تسويه حساب

مشترك مي تواند با مراجعه به اداره گاز ناحيه / شهرستان آخرين رقم قرائت شده كنتور را ارائه و درخواست تسويه حساب تا تاريخ روز نمايد . واحد فوق نسبت به اعلام شده صادر خواهد نمود ، بديهي است اين اقدام .ميتواند براي استعلام محضري نيز انجام پذيرد

تغيير نام

 مالك جديد مي تواند با ارائه اصل و کپي سند مالکيت ‚ تسويه حساب کارت سوخت ‚ کد پستي ده رقمي ‚ اصل و کپي شناسنامه ‚ اصل و کپي آخرين قبض پرداخت شده گاز و کارت زرد اشتراک تقاضاي تغيير نام پرونده . را نمايد . شركت پس از احراز هويت و تسويه حساب كامل اقدام به تغيير نام خواهد نمود

اصلاح صورتحسابهاي اشتباه

در صورت ارائه صورتحسابهاي اشتباه توسط مشترك ( اعم از نام - آدرس - سريال كنتور - تاريخ و يا مبالغ مندرج در قبض ) شركت پس از بررسي نسبت به اصلاح آن اقدام و حتي الامكان صورتحسابي علي الحساب به طور موقت براي مشترك صادر خواهد نمود .

تعويض كنتور خراب

 مشترك مكلف است در صورت از كار افتادن كنتور مراتب را سريعاً به اطلاع شركت برساند . شركت موظف است موضوع را بررسي و در صورت صحت ادعا نسبت به تعويض آن اقدام نمايد . بديهي است گاز مصرفي ايام فوق طبق نظر كارشناس محاسبه و اخذ خواهد گرديد . لازم به توضيح است چنانچه از كار افتادن كنتور به دليل دستكاري تشخيص داده شود خسارت كنتور نيز جداگانه محاسبه و از مشترك اخذ مي گردد . چنانچه مشترك در صحت كار كنتور ترديد داشته باشد مي تواند كتباً از شركت تقاضاي آزمايش صحت كاركرد كنتور مزبور را نمايد،شركت پس از دريا فت هزينه ها ي مربوطه اقدام به آزمايش لازم خواهد نمود .بهاي گاز مصرفي در مدت مذكور از تاريخ قرائت قبلي كنتور يا تاريخ آزمايش قبلي (هر كدام كمتر باشد) با تشخيص شركت مجددا محاسبه خواهد گرديد.


تغيير تعرفه مصرف و فسخ قرار داد

 چنانچه مشترك اقدام به تغيير كاربري اشتراك نمايد بايد با در دست داشتن آخرين قبض پرداخت شده بلا فاصله مراتب رابه شركت اطلاع دهد. شركت موظف است طبق مقررات نسبت به تغيير تعرفه نوع مصرف مشترك اقدام نمايد.تعيين تاريخ تغيير و نوع مصرف بعهده كار شناس شركت خواهد بود .مشترك ميتواند در صورت قرار گرفتن ملك خود در طرح تخريب و يا نو سازي شهرداري كتبا درخواست فسخ قرار داد نمايد .شركت پس از بررسي لازم و جمع آوري تجهيزات منصوبه و تسويه حساب كامل نسبت به فسخ قرارداد و استرداد بخشي از هزينه برقراري انشعاب مطابق مقررات اقدام خواهد نمود.


جابجائي يا جمع آوري علمك گاز

 چنانچه به دليل تخريب يا نو سازي ملك. محل علمك گاز نامناسب تشخيص داده شود شركت اقدام به جابجائي يا جمع آوري علمك خواهد نمود.هزينه اقدام مذكور به عهده متقاضي/مشترك ميباشد.

وصول مطالبات

 مشترك مكلف است آبونمان ثابت ماهيانه و بهاي گاز مصرفي خود را طبق تعرفه هاي فروش گاز طبيعي در موعد معين در صورتحساب پرداخت نمايد. در صورتي كه مشترك وجه صورت حساب رادر مهلت تعيين شده پرداخت ننمايد شركت جريان گاز را قطع خواهد نمود. برقراري مجدد جريان گاز پس از تسويه حساب كامل و پرداخت هزينه قطع وصل مقدور خواهد بود.


رفع نشتي از علمك و تجهيزات منصوبه (كنتور،رگلاتور و اتصالات )
 در صورت مشاهده هر گونه نشت گاز از علمك و يا تجهيزات و اتصلات منصوبه تا كنتور مراتب را سريعا از طريق تلفن 194 به واحد فوق اطلاع تا مامورين مربوطه در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام نمايند. تا مراجعه مامورين از مشترك /فرد تماس گيرنده در خواست مي گردد از هر گونه اقدام بر روي تجهيزات و يا قطعات ذكر شده خود داري نموده واز هر گونه شعله يا جرقه اطراف محدوده فوق جلو گيري بعمل آورد .چنانچه نشتي گاز از شير اصلي محل كنتورتا مصرف كننده هاي داخلي (لوله كشي يا اتصالات داخل ملك)باشد بايد بلا فاصه شير اصلي محل كنتور قطع و پس از حصول اطمينان از عدم وجود گاز در فضاهاي بسته مراتب را به سرويس كاران مجاز در سطح شهر اطلاع ونسبت به رفع آن اقدام نمايند.
رفع حوادث و خسارات به شبكه - انشعابات و تجهيزات منصوبه ( كنتور ، رگلاتور و اتصالات )
 از مشتركين و شهروندان محترم در خواست مي گردد در صورت مشاهده نشت از شبكه يا انشعاب و يا حفاريهاي انجام شده بر روي شبكه هاي گاز و يا خسارت وارده به هر يك از تأسيسات شركت مراتب را سريعاً به واحد امداد با تلفن 194 اطلاع نمايند . لازم به توضيح است شبكه هاي گاز در سطح شهر اعم از فولادي يا پلي اتيلن داراي نوار زرد اخطار بر روي خاك سرند بالاي لوله فوق مي باشد .
بررسي پيشنهادات و انتقادات مشترك / متقاضيان / شهروندان
 كليه مشتركين / متقاضيان / شهروندان محترم مي توانند با تماس تلفني و يا حضوري به اداره گاز مستقيماً پيشنهادات و انتقادات خود را به اطلاع مسئول مربوطه برسانند . در صورت تمايل مي توانند موارد مورد نظر خود را با تلفن از طريق روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان غربي پيگيري نمايند . بديهي است اين واحد مراتب را تا حصول نتيجه اقدام خواهد نمود
 
1387/7/15 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما