وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

آگهی مناقصه 2201/98/22 پروژه تهیه تجهیزات و ... 40 مورد از صنایع استان آذربایجان غربی
آگهی مناقصه 2201/98/21 پروژه تهیه تجهیزات و .... 22 مورد صنایع شهرستانهای بوکان و میاندوآب
آگهی مناقصه 2201/98/18 پروژه خدمات امداد گاز شهری شهرستانهای چالدران،آواجیق و روستاهای تابعه
آگهی مناقصه 2201/97/17 پروژه خدمات امداد گاز شهری و... شهرستان اشنویه
آگهی مناقصه 2201/98/15 پروژه خدمات امداد گاز شهری و .... سطح شهرستان پیرانشهر
آگهی مناقصه 2201/98/09 پروژه خدمات امداد گاز شهری و .... شهرستان تکاب و روستاهای تابعه
آگهی مناقصه 2201/98/08 پروژه تهیه تجهیزات و ...9 روستای محور تازه قلعه شهرستان بوکان
آگهی مناقصه 2201/98/07 پروژه تهیه تجهیزات و ... 31 مورد از صنایع شهرستانهای ماکو،شوط و پلدشت
آگهی مناقصه 2201/97/06 پروژه گازرسانی به 25 مورد از صنایع استان
آگهی مناقصه 2201/98/05 پروژه تهیه تجهیزات و....شهرستان ارومیه
آگهی مناقصه 2201/98/01 پروژه انجام امور خدماتی (...) ساختمانها و تاسیسات در سطح استان آذربایجان غربی
آگهی مناقصه 2201/98/03 پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ... محور درویشان شهرستان بوکان
آگهی مناقصه 2201/98/04 پروژه تهیه تجهیزات، احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک 8 مورد صنایع شهرستان خوی
آگهی مناقصه 2201/97/67 پروژه تهیه تجهیزات و ... روستاهای محور قاراقلوق شهرستان پلدشت
آگهی مناقصه 2201/97/66 پروژه تهیه تجیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور تاج خاتون چایپاره
آگهی مناقصه 2201/97/53 پروژه تهیه تجهیزات و مانیتورینگ آنلاین ایستگاههایCGS یا MRS استان
آگهی مناقصه 2201/97/52 پروژه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم صاعقه گیر ایستگاه CGS شماره سه
آگهی مناقصه 2201/97/51 پروژه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم صاعقه گیر ایستگاه CGS شماره یک ارومیه
آگهی مناقصه 2201/97/58 پروژه تهیه تجهیزات و ... 4 روستای محور ایان شهرستان سلماس
آگهی مناقصه 2201/97/59 پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاههای تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک روستاهای محور خرمن یری شهرستان ماکو
123>>>

مزايدات و مناقصاتمجری سایت : شرکت سیگما