وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

قطعی گاز 7 روستای بخش انزل و صنایع شهرک صنعتی فاز 3
قطعی گاز شهرستان مهاباد
قطعی گاز در شهر سیلوانا و روستاهای راژان و ...
قطعی گاز در شهرک شاهد
قطعی گاز در شهرستان مهاباد
قطعی گاز کمربندی خاتم الانبیاء در 18 شهریور 97
اطلاعیه قطعی گاز مهاباد در 18 شهریور 97
آگهی مناقصه 2201/97/35 پروژه تهیه تجهیزات و ... خانه دام شهرستان سلماس
آگهی مناقصه 2201/97/33 پروژه تهیه تجهیزات و ... محور سنجی شهرستان سلماس
آگهی مناقصه2201/97/31 پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ... روستاهای محور مائین بلاغ شهرستان تکاب
آگهی مناقصه 2201/97/30پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات و... در سطح اداره گاز منطقه یک ارومیه، نوشین شهر ، قوشچی و محورهای صنعتی و روستاهای تابعه
آگهی مناقصه 2201/97/29 پروژه تعمیرات و ... در سطح اداره گز منطقه2 ارومیه و سیلوانا و.... روستاهای تابعه
آگهی مناقصه 2201/97/25 پروژه تهیه تجهیزات و ... محور کتبان شهرستان سلماس
آگهی مناقصه 2201/97/28 پروژه تهیه تجهیزات و ... حفرات خالی سلماس و روستاهای تابعه
آگهی مناقصه شماره 2201/97/27 پروژه تهیه تجهیزات و .... شهرستان بوکان
آگهی مناقصه شماره 2201/97/26 پروژه گازرسانی به 35 مورد صنایع شهرستان خوی
آگهی مناقصه پروژ تهیه تجهیزات و ...دولتو شهرستان سردشت (2201/97/20)
آگهی مناقصه تهیه تجهیزات و ...محور زیوه شهرستان خوی (2201/97/19)
آگهی مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ... محور همران شهرستان سردشت (2201/97/18)
آگهی مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و 14 مورد صنایع شهرستان پلدشت (2201/97/17)
1 2

اطلاعیه هامجری سایت : شرکت سیگما